سفینة النجاة سفینة النجاة - مناظره پنج گروه با پیامبر(ص)

 

سفینة النجاة


مناظره پنج گروه با پیامبر(ص)   ( مناظره ) ,

مناظره پیامبر (ص) با یهودیان، مسیحیان، مادی ها، مانوی ها و بت پرستان

 

 

 

پنج گروه از مخالفان اسلام که هر گروه پنج نفر وجمعا 25نفر بودند ، با هم تفاهم کردند وهم رای شدند که به حضور پیامبر « ص » شرفیاب شده و به بحث و مناظره بپردازند .

این گروه ها عبارت بودند از : یهودی ، مسیحی ، مادی ، مانوی و بت پرست.

اینها درمدینه به حضور پیامبر آمدند ، دور پیامبر را گرفتند ، پیامبر«ص» با کمال خوشرویی ، به آنها اجازه داد که بحث را شروع کنند .

 

گروه یهودی گفتند : «ما معتقدیم که «عزیر پیامبر پسر خداست آمده ایم دراین مورد باشما مباحثه کنیم ، اگر در این مورد حق با ماشد ، وشما نیز با ما هم عقیده شدید که در این جهت بر شما پیشی گرفته ایم واگر با ما موافقت نکنی با تو مخالفت و دشمنی کنیم ».

 

گروه مسیحیان گفتند : « مامعتقدیم که حضرت عیسی «ع» پسر خداست ، وخدا با او متحد شده ، به حضور شما آمده ایم در این باره ، مذاکره کنیم ، اگر از ما پیروی کنی و با عقیده ما موافق باشی ، ما در این عقیده از تو پیشی گرفته ایم و در صورت مخالفت ، طبعا با شما مخالف خواهیم بود».

 

گروه مادین « منکر خدا » گفتند : «ما معتقدیم که پدیده های جهان ، آغاز و پایانی ندارد ، وجهان قدیم وهمیشگی است ، برای بحث دراین مورد به اینجا آمده ایم ، اگر با ما موافق هستی ، معلوم است که تقدم و برتری با ماست وگرنه ، با شما مخالف خواهیم شد .»

 

گروه دو گانه پرست به پیش آمده گفتند : « ما معتقدیم جهان دو مربی و تدبیرکننده و دو مبدءدارد یکی مبدء نور و دیگری ظلمت ، برای مناظره به اینجا آمده ایم ، اگر در این بحث با ما هم عقیده شدی که البته برتری و سبقت با ما است و در صورت مخالفت ، با تو مخالف خواهیم شد.»

 

سپس گروه بت پرست گفتند : « ما معتقدیم بتهای ما ، خدایان ما هستند ، آمده ایم در این باره بحث و گفتگو کنیم ، اگر نظر شما با نظر ما موافق باشد معلوم که سبقت و برتری با ما است وگرنه با نو دشمنی خواهیم کرد.»

 

 

پاسخ پیامبر«ص»

 

پیامبر «ص» نخست به طور کلی و عموم چنین فرمود :

(شما عقیده خود را ابراز کردید حال نوبت من است که عقیدهام را ابراز کنم) « من معتقدم به خدای یکتا و بی همتاهستم ، وهر گونه معبودی غیر از او را منکر می باشم ، من پیامبری هستم که خدا مرا برای همهی جهانیان به به پیامبری برگزید ، من مژده دهنده به رحمت خدا و ترساننده از عذاب او هستم ، حجت بر همهی مردم جهان می باشم ، خداوند مرا از گزند مخالفان و دشمنان حفظ خواهد کرد .»

سپس پیامبر (ص) متوجه گروهها ،به نوبت شد تا با هر کدام جداگانه مناظره کند ، نخستین گروه ، گروه یهود بود ، از این رو مناظرهبین پیامبر وگروه یهود یبه ترتیب ذیل در گرفت :

 

1ـ مناظره با گروه یهودی

 

پیامبر: آیا شما می خواهید منبدون دلیل، سخن شمارا قبول کنم ؟

گروه یهود : نه .

پیامبر : دلیل و منطق شما در مورد اینکه «عزیر» پسر خدا است چیست ؟

گروه یهود : کتاب تورات به کلی از میان رفته بود ، و کسی قدرت احیای آن را نداشت ، عزیران را زنده کرد ، از این رو می گوییم او پسر خداست .

پیامبر : اگر این منطق ، دلیل بر پسر خدا بودن عزیر باشد ، حضرت موسی که آورنده تورات است ، ودارای معجزات بسیار می باشد که خود شما به آن اعتراف داریدسزاوارتر است که پسر خدا یا بالا تر از آن باشد پس چرا درباره موسی که مقام عالیتر داشت چنین نمی گویید ؟

وانگهی آیا منظور شما از پسر بودن این است که او مانند پدران و پسران دیگر از راه آمیزش و ازدواج ، متولد شده است ، در صورت  شما خدا را حمچون یکی از موجودات جسمانی و محدود جهان قرار داده اید ، لازمه این سخن این است که برای خدا آفریدگاری تصور کنید و او را محتاج به خالق دیگر بدانید .

گروه یهود : منظور ما از پسر بودن عزیر، وولایت ، این معنی نیست زیرا همانگونه كه فرمودید این معنی ، سر از كفر و جهل بیرون می آورد ، بلكه منظور ما از نظر شرافت و احترام است چنالنكخه مصلا بعضی از علمای ما به یكی از شاگردان ممتاز خود كه می خواهد او را بر دیگران ترجیح دهد به او می گوید :

(( ای پسرم )) معلوم است كه این پسر بودن بر اساس آمیزش و ولادت نیست زیرا آن شاگرد بیگانه است. همچنین خداوند به عنوان احترام عزیر او را پسر خود خوانده است و ما از این رو به او پسر خدا می گوییم .

پیامبر : پاسخ شما همان است كه قبلا گفتم  كه اگر چنین منطقی موجب شود ما عزیر را پسر خدا بدانیم سزاوارتر است كسی را كه از عزیر بالاتر است مثل حضرت موسی را پسر خدا بدانیم.

خداوند گاهی افراد را به وسیله دلایل و اقرار خودشان محكوم می كنند دلیل و اقرار شما حكایت از آن دارد كه شما در باره موسی (ع) بیش از آنچه در مورد عزیر می گویید بگویید شما مثل زدید و گفتید یكی از بزرگان و اساتید به شاگردش كه هیچ گونه خویشاوندی با او ندارد از روی احترام می گوید بر اساس روا می دارید كه او به شاگرد محبوب ترش بگوبد این برادر من است و به دیگری بگوید این پدر من است  همه این تعبیرات به عنوان شرافت است هر كه احترام بیشتر دارد با تعبیرات بالاتر خوانده شود در این صورت باید شما روا بدانید كه گفته شود كه موسی برادر خداست یا پدر خداست زیرا مقام موسی از عزیر بالاتر است .

اكنون می پرسم آیا شما جایز می دانید كه موسی 0ع) برادر خدا یا پدذر یا رییس خدا باشدو خدا به عنوان احترام به موسی بگوید: ای پدرم.

گروه یهود ازپاسخ درماندند،درحالی كه حیران ووازده شده بودند اظهار كردند(اجازه بده دراین باره تحقیق كنیم).

پیامبر: البته اگرشما باقلبی پاك ودراین باره بیندیشید،خداوندشمارا به حقیقت راهنمایی خواهد كرد.

 

2- مناظره با گروه مسیحیان

 

پیامبر : شما می گویید خدای قدیم با پسرش مسیح (ع) متحد شده است منظورتان از این سخن چیست ؟ آیا منظورتان این است كه خدا از قدیم بودن تنزل كرده  و یك موجود نو پدید شده و با موجود حادثی  ( عیس ) متحد گشته یا بهعكس عیسی كه موجودی حادث و محدود است ترقی كرده و با پروردگار قدیم یكی شده ؟ یا منظورتان از جهت احترام عیسی است ؟

اگر سخن اول را بگویید از نظر عقلی محال است كه یك شئ ازلی و نا محدود حادث گردیده . اگر سخن دوم را بگویید آن نیز محال است زیرا از نظر عقلی تبدیل شئ محدود به نا محدود محال است

واگر سخن سوم را بگویید معنی آن این است كه عیسی مانند سایر بندگان حادث است ولی بنده مورد احترام خداست دراین صورت نیزمتحدوبرابر بودن خدای قدیم یا عیسی قابل قبمل نخواهد بود.

گروه مسیحی:چون خدا مسیح را مشمول امتیازات خاص كرده است ومعجزات را دراختیار او قرار داده ازاین رو اورا پسر خود خوانده است.واین پسر بودن بخاطر شرافت به اوست.

پیامبر:اگربنا باشد خدا عیسی را به خاطرامتیازش پسر خود بداند كسانی را كه مقامی بالاتر ازعیسی دارند یا درردیف عیسی هستند باید پدر یا استاد خود بدانند.

گروه مسیحی دربرابر این اشكال جوابی نداشتند،ناگهان یكی از آنها گفت آیا شما ابراهیم را خلیل خدا نمی دانید؟

پیامبر:آری  میدانیم.

مسیحی: برهمین اساس ماهم عیسی را پسر خدا میدانیم .

پیامبر: این دولقب باهم تفاوت دارند كلمه خلیل دراصل لغت از خله گرفته شده به معنی نیاز است نظر به این كه حضرت ابراهیم بی نهایت به خدا متوجه بود خدا اوراخلیل دانست.

وانگهی اگر دلیل شما همین است كه چون ابراهیم خلیل خداست پس عیسی پسر خداست بنابراین بگویید موسی هم پسر خداست بلكه همانگونه كه به گروه یهود گفتم اگر بنا است درجه ی مقام افراد، باعث این نسبت ها شود، بگویید موسی (ع) پدر یا رئیس خدا است. ولی هیچ گاه چنین نمی گویید. یكی از مسیحیان گفت: در كتاب انجیل، كه بر حضرت عیسی (ع) نازل شده آمده كه " حضرت عیسی (ع) گوید: من به سو پدر خود و پدر شما می روم" بنابراین در این عبارت، عیسی (ع) خود را پسر خداوند معرفی كرده است.

پیامبر(ص): اگر شما كتاب انجیل را قبول دارید، طبق این سخن عیسی(ع) باید همه ی مردم را پیر عیسی (ع) بدانید. زیرا عیسی (ع) می گوید من به سوی پدر خود و پدر شما می روم. مفهوم این جمله این است كه هم من پسر خدایم و هم شما. از طرفی این عبارت سخن شما را كه قبلاً گفتید (در مورد اینكه چون عیسی دارای امتیازات و احترام خواصی است، خداوند او را به عنوان پسر خود خوانده است) مربوط می شود. زیرا حضرت عیسی در این سخن تنها خود را پسر نمی داند، بلكه همگان را پسر خداوند می خواند. بنابراین ملاك پسر بودن، امتیاز و ویژگی های فوق العاده نیست. زیرا سایر مردم در عین اینكه فاقد این امتیازات هستند، از زبان عیسی به عنوان پسر خدا خوانده شده اند. بنابراین به هر شخص مؤمن و خداپرست، می توان گفت كه او پسر خداست. شما سخن عیسی را نقل می كنید ولی بر خلاف آن سخن می گویید.

چرا شما واژه ی پدر و پسر را كه سخن عیسی (ع) آمده درغیرمعنی آن حمل می كنید.شاید منظور عیسی كه می گوید من به سوی پدر خود و پدر شما می روم همان معنی معمولی اش باشد یعنی من به سوی حضرت آدم و نوح كه پدر همه است می روم .

و خدا مرا نزد آنها می برد ، آْدم و نوح پدر همه ما است پس چرا از معنی ظاهری الفاظ دوری كنیم و برای آن معانی دیگر اتخاذ نماییم

گروه مسیح آنچنان مرعوب سخنان مستدل پیامبر شدند كه گفتند ما تا امروز ندیده بودیم كه اینچنین ماهرانه با ما بحث كند . به ما فرصتی بده كه بیندیشیم

 

3- مناظره با گروه منكران خدا

 

پیامبر : شما معتقدید كه پدیده ها بی آغازند و همیشه تا ابد وجود دارند

گروه منكر خدا :

آری این عقیده ما است زیرا ما آغازی برای پدیده ها ندیده ایم و همچنین  فنایی برای آنها مشاهده نكرده ایم. حكم می كنیم كه پدیده های جهان همیشه بوده و خواهند بود

پیامبر : من از آن طرف از شما سوال می كنم آیا شما همیشگی بودن موجودات را دیده اید ؟

گروه منكر خدا: ماچنین ادعایی نداریم كه قدیم بودن و بقای موجودات را دیده باشیم.

پیامبر: آیا شما شب وروزرا می بینید كه همواره آمدوشد می كنند.

گروه منكر خدا: آری

پیامبر: آیا شب وروزرا چنین میبینید كه ازقبل بودهاند ودرآینده خواهند بود.

گروه منكر خدا: آری

پیامبر: ایا به نظر شما امكان دارد شب وروز در یكجا جمع شوند وترتیبشان به هم بخورد.

گروه منكر خدا: نه

پیامبر: پس دراین صورت ازهمدیگر جداهستند وقتی كه مدت یكی تمام می شود نوبت به دیگری می رسد.

گروه منكر خدا: آری. همین طور است.

پیامبر: شما با این اقرار خودتان، حدوث آنچه از شب و روز مقدم می شود، بی آنكه آن را مشاهده كنید، حكم كردید. پس منكر خدا نشوید.

شما می گویید: جهان قدیم است. آیا این عقیده رابه خوبی درك كرده اید یا نه؟

گروه منكر خدا: آری. درك كرده ایم.

پیامبر: آیا می بینید كه موجودات جهان با هم پیوند دارند؟ و در بقا و وجود نیاز به همدیگر دارند. وقتی كه همه ی اجزای جهان چنین بود، چگونه می توانیم آنها را قدین و ثابت بدانیم.

گروه منكر خدا از پاسخ دادن درماندند، سخت سرافكنده شدند و گفتند به ما فرصت بده تا بیندیشیم.

 

4. مناظره با دوگانه پرستان

 

دوگانه پرستان: ما می بینیم جهان از دو بخش تشكیل شده، یا خیر و نیكو و یا شر و بد. معلوم است كه این دو ضد هم هستند. از این رو معتقدیم كه هر یك خالق جداگانه دارند.

پیامبر: آیا شما تصدیق می كنید كه در جهان رنگ های گوناگون هست و هر كدام ضد دیگری است. زیرا دو رقم از آنها در یك جا جمع نمی شوند.

دوگانه پرستان: آری.

پیامبر: پس چرا به شماره ی هر رنگی، معتقد به یك خدا نیستید؟ مگر به عقیده ی شما هر ضدی خالقی ندارد؟

دوگانه پرستان در جواب خلل ناپذیر پیامبر قرار گرفته، یرها را پایین افكنده و گفتند به ما فرصتی بده تا ما بیاندیشیم.

 

5.منظره با بت پرستان

 

بت پرستان: ما به وسیله ی این بتها به درگاه خدا تقرب می جوییم.

پیامبر: آیا این بتها شنونده هستند تا شما با احترام كردن به آنها به پیشگاه خدا تقرب جویید؟

بت پرستان: اینها شنونده نیستند.

پیامبر: آیا شما آنها را با دست خود نتراشیده اید.

بت پرستان: چرا.

پیامبر: بنابراین سازنده ی آها شما هستید. سزاوار است كه آها شمارا بپرستند.

وقتی كه سخن پیامبر به اینجا رسید، بت پرسان با هم اختلاف پیدا كردند.

عده ای گفتند خدا در هیاكل مردانی كه به صورت این بت ها است، حلول كرده است و توجه به بت ها، احترامی از آن هیاكل است.

عده ای دیگر گفتند این بت ها را به صورت اشخاص پرهیزگار آفریدیم.

دسته ی سوم گفتند وقتی كه خداوند آنان را آفرید، به فرشتگان دستور داد آدم را سجده كنند. ما انسانها سزاوارتر بودیم.

پیامبر به هر سه دسته رو كرد و گفت: همه ی شما راه خطا و انحراف را می پیمایید و از حقیقت دورید.

نخست به دسته ی اول رو كرد و فرمود: شما با این بیان، خدا را مانند مخلوقات خوانده اید و او را محدود كرده اید. آیا خدا در چیزی حلول می كند؟ بنابراین پس چه فرقی است با خدا و سایر اموری كه در جسم ها حلول می كند. وانگهی چگونه ممكن است خداوندی كه همیشه قبل از موجودات مستقل بوده، نیاز به محل داشته باشد.

وقتی كه عقیده ی حلول خدا در میان هیاكل بی اساس بود، بت پرستی هم طبعاً باطل خواهد بود.

پیامبر به دسته ی دوم متوجه شد و فرمود: به من بگویید بدانم وقتی كه شما صورتان بندگان پرهیزگار می پرستید و هر چه خضوع دارید در این راه مصرف می كنید، پس برای خدا چه خضوعی باقی گذاشته اید؟

پیامبر: بنابراین شما با پرستش این بتها ، در حقیقت به مقام خدا توهین می كنید.

آنگاه نوبت به دسته ی سوم رسید. پیامبر به آنها رو كرد و فرمود: شما با ذكر مثال خود را به مسلمانان تشبیه كرده اید. بر این اساس كه سجده كردن در مقابل بتها، همچون سجده در مقابل حضرت آدم یا خانه ی كعبه است، در حالی كه این دو كاملاً با هم تفاوت دارند.

پیامبر: به من بگویید آیا خداوند شایسته ی ستایش است یا مردم دیگر؟

بت پرستان دسته ی سوم: بلكه خدا سزاوارتر به ستایش است. و عدم تصرف در ملكش بدون اجازه است.

پیامبر : پس چرا شما پیش خود بی آنكه خدا فرمان داد ه باشد بتها را سجده می كنید؟

بت پرستان دسته سوم نیز در برابر بیانات شیوا و مستدل پیامبر در ماندند و گفتند به ما فرصت بده تا فكر كنیم.

 

امام صادق (ع) پس از بیان مناظره پیامبر با این پنج گروه فرمود : سوگند به خدایی كه پیامبر را به حق به پیامبری برگزید، سه روز بیشتر طول نكشید كه همه این بیست و پنج نفر كه در پنج گروه بودند به حضور پیامبر رسیده و مسلمان شده اند و با كمال صراحت گفتند: " ما رَاَینا مِثلَ حُجَّتِكَ یا مُحَمَّد نَشهَدَ اَنّكَ رَسُولُ اللهِ " " ای محمد ما هرگز مثل سخنان مستدل تو ندیده ایم، گواهی می دهیم كه تو رسول و فرستاده ی خدا هستی ".

 

منبع: صد و یک مناظره جالب و خواندنی، به نقل از احتجاج طبرسی، ج 1، ص 16 تا 24.

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic